Salgs- og Leveringsbetingelser​

Se vores gældende Salgs- og Leveringsbetingelser.​

Generelt

§ 1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle Entreprenør Erling Jensen A/S's overslag, tilbud og aftaler om arbejder og leverancer med mindre anden skriftlig aftale foreligger.

Stk. 1. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Stk. 2. For entreprenørarbejder gælder Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB92 - Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992)

Erling Jensens A/S s tilbud

§ 2. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Stk. 2 tilbud er i øvrigt gældende i 30 dage.

Stk. 3 tilbud afgivet over 20 millioner kræver inden det er endegyldigt bindende for Erling Jensen A/S dennes, bestyrelse og garantistillers godkendelse. disse godkendelser er ikke indhentet forud for afgivelse af tilbuddet.

Aftale

§ 3. Endelig aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance foreligger først, når der foreligger en skriftlig kontrakt.

Betaling

§ 4. Efter faktura eller skriftlig anmodning til køberen har Erling Jensen A/S en gang hver måned ret til betaling for udført arbejde m.v. Køberen skal senest 14 dage fra fakturadato betale det beløb, der er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

Stk. 1. Erling Jensen A/S kan - efter samme regler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for materialer

m.v., som er købt af Erling Jensen A/S og ikke er leveret på arbejdspladsen.

Sikkerhedsstillelse

§ 5. Erling Jensen A/S's seneste årsrapport med resultatopgørelse og balance stilles til købers rådighed.

Stk. 1. Medmindre andet fremgår af aftalen stiller Erling Jensen a/s ingen bankgaranti eller anden sikkerhed for sine forpligtelser.

Købers sikkerhedsstillelse

§ 6. Køber skal ved private arbejder inden arbejdet påbegyndes stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for Erling Jensen A/S med mindre køber forelægger økonomioplysninger, der accepteres af Erling Jensen A/S. Sikkerheden stilles i form af betryggende bankgaranti eller på anden, betryggende måde.

Forsikring

§ 7. Køberen tegner og betaler sædvanlig brand, stormskade, transport og anden forsikring for gods og varer samt for arbejder fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På Erling Jensen A/S's anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

Stk. 2. Offentlige købere kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Stk. 3. Erling Jensen A/S og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.

Registrering af persondata
I forbindelse med at der foretages handel ved Entreprenør Erling Jensen A/S, indsamler vi en række personoplysninger om dig/jer, for at kunne opretholde kundeforhold og korrekte oplysninger til brug for udformning af faktura m.v.. 

De oplysninger vi registrerer er: Navn, adresseoplysninger, evt. CVR nummer, telefon- eller mobilnummer, e-mailadresse og eventuelt kontaktperson, hvis dette er nødvendigt. De registrerede oplysninger opbevares sammen med information om, hvilke varer du har købt i minimum de 5 år, sådan som regnskabsloven kræver af os. Det gør vi også for at opfylde både dine og vores garantivilkår, og for at du senere kan henvende dig og få en ny kopi af din faktura. 

Entreprenør Erling Jensen A/S er dataansvarlig og videregiver eller sælger ikke personlige informationer til tredjepart. Dog vil vi i nogle tilfælde videregive udvalgte oplysninger til særligt udvalgte, betroede tredjemænd, der er berettiget til at benytte oplysninger udelukkende med henblik på at holde dig ajour med status på din ordre samt for at kunne levere de bestilte varer, for eksempel oplysninger til fragtmanden.

Entreprenør Erling Jensen A/S sender ikke uopfordrede e-mails.

Som registreret har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Info om virksomheden​

ENTREPRENØR ERLING JENSEN A/S

Rolstrupbakken 8

7900 Nykøbing

Kontakt info​

Medlem af​